WERKWIJZE

Bij de aanvang van de onderbewindstelling verstrekt de rechthebbende aan de bewindvoerder alle noodzakelijke informatie en documenten die voor de bewindvoering noodzakelijk zijn.
Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling, dient de bewindvoerder een boedelbeschrijving en een aanvullend plan van aanpak in bij het kantongerecht. De boedelbeschrijving is een inventarisatie van inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden van de rechthebbende op de dag van de zitting onderbewindstelling.
Wanneer een rechthebbende in het bezit is van onroerend goed (registergoederen), zorgt de bewindvoerder voor aantekening van de onderbewindstelling in het kadaster (openbaar register). Indien noodzakelijk/mogelijk i.v.m. de kosten die zijn voor cliënt.

Financieel beheer

Bij de aanvang van het bewind opent de bewindvoerder een beheerrekening op naam van de rechthebbende. Een kopie van zijn of haar ID/paspoort is hiervoor noodzakelijk. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind lopen via deze bankrekening die door de bewindvoerder wordt beheerd.
Daarnaast openen wij een nieuwe leefgeld rekening, waar u ook mee kunt internetbankieren. Hier wordt wekelijks het leefgeld op gestort.

De bewindvoerder verricht de uitgaven in overeenstemming met het opgestelde budgetplan, waarbij prioriteit wordt gegeven aan huisvesting, gas, water, licht, ziektekostenverzekering, noodzakelijke verzekeringen en leefgeld. Vervolgens worden alle inkomsten, uitgaven en schuldeisers aangeschreven zodat alle financiële post naar ons adres wordt verstuurd. Het is aan cliënt om de post die op het huisadres wordt ontvangen naar ons door te sturen/mailen.

De rechthebbende, indien hiertoe in staat, dient zelf voor zijn of haar inkomen te zorgen: door inkomen uit werk, uit uitkering of uit vermogen en draagt zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en herkomst van zijn inkomen.

Schulden

De bewindvoerder inventariseert de schulden van de rechthebbende en stelt de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de onderbewindstelling. Hiermee verandert de juridische positie van de schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.

De bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit van de rechthebbende conform de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en spreekt aflossingsregelingen af met schuldeisers. Hierbij wordt rekening gehouden met/uitgegaan van de berekende aflossingscapaciteit. Indien van toepassing wordt het dossier klaargemaakt voor schuldhulpverlening en dienen we een aanvraag schuldhulpverlening in. Dit gebeurt pas nadat wij vinden dat de rechthebbende hier klaar voor is en het dossier financieel stabiel is.
Rechthebbende mag geen nieuwe schulden meer maken.

Informatie

De bewindvoerder verstrekt aan rechthebbende:

    • De bij het kantongerecht ingediende boedelbeschrijving.
    • Het opgestelde budgetplan  met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld.

Rekening en verantwoording

Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan rechthebbende. De rekening en verantwoording wordt, met de akkoordverklaring van de rechthebbende, ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter. Met uitzondering als rechthebbende niet in staat is de rekening en verantwoording op te nemen.